Commit be705ad3 authored by Mathieu Giraud's avatar Mathieu Giraud
Browse files

tests: update, TRGJ1*02 has grown up

see #4640
parent caefe7a9
......@@ -26,4 +26,4 @@ cd $VIDJIL_DIR ; sh help-examples.sh
# LIL-L4, detects first clone
1:Clone .001 .* 30..\%
1:clone-001--TRG.* TRGV9.01 0/AC/1 TRGJ1.01
1:clone-001--TRG.* TRGV9.01 0/AC/4 TRGJ1.01
>TRGV5*01 5/CC/0 TRGJ1*02 [TRG] {CATWA!YYKKLF}
>TRGV5*01 5/CC/3 TRGJ1 [TRG] {CATWA!YYKKLF}
# Representative first junction Lec Rep01
CTCATACACCCAGGAGGTGGAGCTGGATATTGATACTACGAAATCTAATTGAAAATGATTCTGGGGTCTATTACTGTGCCACCTGGGCCTTATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAAC
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ aATTGTAGTAGTACCAGCTGCTATAC
ggaaTACGATATTTTGACTGGTTA
CTACTACTACATGGACGTCTGGGGCAAAGGGACCCTGGTCACCGTCTCCTCAGGT
>TRGV2*01 1/C/0 TRGJ1*02 [TRG] {CATWDG!YYKKLF}
>TRGV2*01 1/C/3 TRGJ1 [TRG] {CATWDG!YYKKLF}
GGAAGGCCCCACAGCGTCTTCAGTACTATGACTCCTACAACTCCAAGGTTGTGTTGGAATCAGGAGTCAGTCCAGGGAAGTATTATACTTACGCAAGCACAAGGAACAACTTGAGATTGATACTGCGAAATCTAATTGAAAATGACTCTGGGGTCTATTACTGTGCCACCTGGGACGGCTTATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACAC
>TRGV3*01 0/CC/0 (TRGJ1*01, TRGJ2*01) [TRG] {CATWDRPNYYKKLF}
......
......@@ -12,8 +12,7 @@ CCCAGGCTCCTCATCTATGATGCATCCACCAGGGCCACTAGCATCCCAGCCAGGTTCAGTGGCAGTGGGTCTGGGACAGA
>TRGV2*03 9/CCCTGG/1 TRGJP1*01 [TRG] {CATPW!TTGWFKIF}
GGAAGGCCCCACAGCGTCTTCAGTACTATGACTCCTACAACTCCAAGGTTGTGTTGGAATCAGGAGTCAGTCCAGGGAAGTATTATACTTACGCAAGCACAAGGAACAACTTGAGATTGATACTGCGAAATCTAATTGAAAATGACTTTGGGGTCTATTACTGTGCCACCCCCTGGTACCACTGGTTGGTTCAAGATATTTGCTGAAGGGACTAAGCTCATAGTAACTTCGCCTGGTAA
# or TRGJ1*01
>TRGV5*01 0/CAGAGG/7 TRGJ1*02 [TRG] {CATWDRQRKKLF}
>TRGV5*01 0/CAGAGG/10 TRGJ1 [TRG] {CATWDRQRKKLF}
GGAAGGCCCCACAGCGTCTTCTGTACTATGACGTCTCCAACTCAAAGGATGTGTTGGAATCAGGACTCAGTCCAGGAAAGTATTATACTCATACACCCAGGAGGTGGAGCTGGATATTGATACTACGAAATCTAATTGAAAATGATTCTGGGGTCTATTACTGTGCCACCTGGGACAGGCAGAGGAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACAC
# or TRDV2*03
......
>TRGV5*01 5/GGGCCAG/2 TRGJ1*02 [TRG]
>TRGV5*01 5/GGGCCAG/5 TRGJ1 [TRG]
CGTCTTCTGTACTATGACGTCTCCAACTCAAAGGATGTGTTGGAATCAGGACTCAGTCCAGGAAAGTATTATACTCATACACCCAGGAGGTGGAGCTGGATATTGATACTACGAAATCTAATTGAAAATGATTCTGGGGTCTATTACTGTGCCACCTGGGGGGCCAGATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACAC
>1/TGAGGCGGAGAGATCGGGGG/5 IGHD2-15*01 1/AACGGTAAGT/5 IGHJ5*02 [IGH]
......
......@@ -28,7 +28,7 @@ cggtatggacgtctggggccaagggaccacggtcaccgtctcctcagg
# target 1297RC
>TRGV5*01 6/CCCCCGGG/0 TRGJ1*02 [TRG]
>TRGV5*01 6/CCCCCGGG/3 TRGJ1 [TRG]
tgccttctacatccactggtacctacaccaggaggggaaggccccacagcgtcttctgtactatgacgtctc
caactcaaaggatgtgttggaatcaggactcagtccaggaaagtattatactcatacacc
caggaggtggagctggatattgatactacgaaatctaattgaaaatgattctggggtctattactgtgccac
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ TGCCGGGCAGTCAGGGCATTAGAAATGATTTAGGCTGGTATCAGCAGAAACCAGGGNAAAGCCCCTAAGCTCCTGATCTA
>TRDV2*03 2/4/3 TRAJ48*01 [TRA+D]
ACTGGTACAGGAAGACCCAAGGTAACACAATGACTTTCATATACCGAGAAAAGGACATCTATGGCCCTGGTTTCAAAGACAATTTCCAAGGTGACATTGATATTGCAAAGAACCTGGCTGTACTTAAGATACTTGCACCATCAGAGAGAGATGAAGGGTCTTACTACTGTGCCTGTGACAGAGACTAACTTTGGAAATGAGAAATTAACCTTTGGGACTGGAACAAGACTCACCATCATACCCAGTAAGTTCTTCATCCTTGGTCAGGAAATCAGCCTGCATAAGATTCTGGGGAA
>TRGV5*01 (5/4/3 TRGJ2*01, 5/4/0 TRGJ1*02) [TRG]
>TRGV5*01 5/4/3 (TRGJ2*01, TRGJ1) [TRG]
TTCCGTTCTNCCAACTNCAANGGNNGGTNGTTGGGAATCAGGNACTCAGTNCCAGGNAAAGTATTATACTCATACACCCAGGAGGTGGAGCTGGATATTGATACTACGAAATCTAATTGAAAATGATTCTGGGGTCTATTACTGTGCCACCTGGGCCTTTTATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACACTTGTTGTCACAGGTAAGTATCGGAAGAAA
>TRGV4*02 (4/4/1 TRGJ2*01, 1/1/1 TRGJ2*01, 4/4/1 TRGJ1*02, 1/1/1 TRGJ1*02) [TRG]
>TRGV4*02 (4/4/1 TRGJ2*01, 1/1/1 TRGJ2*01, 4/4/4 TRGJ1, 1/1/4 TRGJ1) [TRG]
GGTTTTNTTCGTTGCCNTCCNTTTTTTGNTGGAATCAGGAATCAGCCCAGGGAAAGTATGATACTTACGGAAGCACAAGGTAAGAACTTGAGAATGATACTGCGAAATCTTATTGAAAATGACTCTGGAGTCTATTACTGTGCCACCTGGGAAGGCTATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACACTTGTTGTCACAGGTAAGTATCGGAAGATATTCC
\ No newline at end of file
# attactgtgccacctgggATgttaggagaaactctt
# V8 attactgtgccacctgggAT |||||||||
# J1 ttattataagaaactctt
>TRGV8*01 3/GTTAGG/8 TRGJ1*02 [TRG] BUG
>TRGV8*01 3/GTTAGG/11 TRGJ1 [TRG] BUG
cacagcgtcttctgtactatgactcctacaactccagggttgtgttggaatcaggaatcagtcgagaaaagtatcatacttatgcaagcacagggaagagccttaaatttatactggaaaatctaattgaacgtgactctggggtctattactgtgccacctgggATgttaggagaaactctttggcagtggaacaacact
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment