Commit 8b673716 authored by Aurélie CAILLAULT-VENET's avatar Aurélie CAILLAULT-VENET Committed by Mikaël Salson
Browse files

QC30.should-vdj.fa: Sequences of interest in QC30

parent 7cfeaca8
>IGKV1-6 6/9/8 KDE [IGK+] TODO
TGCCGGGCAGTCAGGGCATTAGAAATGATTTAGGCTGGTATCAGCAGAAACCAGGGNAAAGCCCCTAAGCTCCTGATCTATGCTGCATCCAGTTTACAAAGTGGGGTCCCATCAAGGTTCAGCGGCAGTGGATCTGGCACAGTATTTCACTCTCACCATCAGCAGCCTGCAGCCTGAAGATTTTGCAACTTATTACTGTCTACAAGATTACAATTAGTCCGGGGAAGTGGCAGCCCAGGGCGACTCCTCATGAGTCTGCAGCTGCATTTTTGCCATATCCACTATTTGGAGTCTGACCTCCCTAGGAAGCCTCCCTGCTCCCTAGGACAACCTGCTCTGACCTCTGAGGACCTGTCTGTAAACGTCCAGAGAAAAGCATGTGCCTGAAGGGTCNTTGAAGGGA
>TRDV2 2/4/3 TRAJ48 [TRA+D] TODO
ACTGGTACAGGAAGACCCAAGGTAACACAATGACTTTCATATACCGAGAAAAGGACATCTATGGCCCTGGTTTCAAAGACAATTTCCAAGGTGACATTGATATTGCAAAGAACCTGGCTGTACTTAAGATACTTGCACCATCAGAGAGAGATGAAGGGTCTTACTACTGTGCCTGTGACAGAGACTAACTTTGGAAATGAGAAATTAACCTTTGGGACTGGAACAAGACTCACCATCATACCCAGTAAGTTCTTCATCCTTGGTCAGGAAATCAGCCTGCATAAGATTCTGGGGAA
>TRGV5*01 5/4/3 TRGJ1*01 [TRG] TODO
TTCCGTTCTNCCAACTNCAANGGNNGGTNGTTGGGAATCAGGNACTCAGTNCCAGGNAAAGTATTATACTCATACACCCAGGAGGTGGAGCTGGATATTGATACTACGAAATCTAATTGAAAATGATTCTGGGGTCTATTACTGTGCCACCTGGGCCTTTTATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACACTTGTTGTCACAGGTAAGTATCGGAAGAAA
>TRGV4*02 4/4/4 TRGJ1*01 [TRG] TODO
GGTTTTNTTCGTTGCCNTCCNTTTTTTGNTGGAATCAGGAATCAGCCCAGGGAAAGTATGATACTTACGGAAGCACAAGGTAAGAACTTGAGAATGATACTGCGAAATCTTATTGAAAATGACTCTGGAGTCTATTACTGTGCCACCTGGGAAGGCTATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACACTTGTTGTCACAGGTAAGTATCGGAAGATATTCC
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment