Commit 4c1bd7be authored by Mathieu Giraud's avatar Mathieu Giraud
Browse files

tests: TODO on three 0000-nck .should-vdj tests

parent e54b4f7d
>TRDD2_3/7/0_TRDD3
gcgGGTGGtGATGGCAAAGTGCCAAGGAAAGGGAAAAAGGAAGAAGAGGGTTTTTATACTGATGTGTTTCATTGTGCCTTCCCCCCCCTACTGGGGGAtACGCACAGTGCTACAAAACCTACAgAGACCTGTACAAAAACTGCAGGGGCAAAAGTGCCATTTCCCTGGGATATCCTCACCCTGGGTcCcaaa
# double DD non detecte
>TRDD2*01_0/4/3_TRDD3_0/2/3_TRDJ1*01
>TRDD2*01_0/4/3_TRDD3_0/2/3_TRDJ1*01 TODO
AgcgggtggtgatggcaaagtgccaaggaaagggaaaaaggaagaagagggtttttatactgatgTGTTTCATTGTGCCTTCCTACGTGAGGGGGATACGCCCCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC
# double DD non detecte
>TRAV29/DV5*01_3/8/3_TRDD2_1/0/3_TRDD3_0/0/2_TRDJ1
>TRAV29/DV5*01_3/8/3_TRDD2_1/0/3_TRDD3_0/0/2_TRDJ1 TODO
cattAggtAAAAATGaagatGGAAGATTCACTGTCTTCTTAAACAAAAGTGCCAAGCACCtctcTctGCACATTGTGCCCTCCCAGCCTGGAGACTCTGCAGTGTACTTCTGTGCAGCAACACCGAGATCCTAGGGGGATACgACCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGgAACa
\ No newline at end of file
>TRGV4_3/15/2_TRGJ1*01
GCGTCTTCTGTacTATGACTCCTACACCTCcaGCGTTGTGTTGGAATcaGGAATcaGCCCAGGGAAGTATGATACTTATGGAAGCACAAGGAAgAACTTGAGAATGATACTGCGAAATCTTATTGAAAATGACTCTGGAGTCTATTACTGTGCCACCTGGGATAAGGAGGGACATAAgATTATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACACTGGTTGTCACAGGTA
>TRGV11_2/5/0_TRGJ1
TGGTGTACCaCTGTGCcTGCtgGaTTAGGCTCCTAGAATTATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACACTGGTTGTCACAGGTaagtatcggaagaatacaacattccaaggtaatagagggaaagcaggaa
# arbitrage difficile
>TRGV10*01_14/18/1_TRGJ1*01
>TRGV10*01_14/18/1_TRGJ1*01 TODO
ATCCtttACcaTCaAGtCCGtAGAGAAAGAAGACAtGGCCGTttACTACtGtGCtACCGCtGGAgGtCCttACAAttAtTAtAAGAAACtCTttGGCAGTGGAACAACACtGGTtGTCACAGGTA
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment