Commit 4013bc62 authored by Mikaël Salson's avatar Mikaël Salson
Browse files

QC30.should-vdj.fa: Verification and enrichment of the annotations

parent 8b673716
>IGKV1-6 6/9/8 KDE [IGK+] TODO
# seq 196 TGTCTACAAGATTACAATTAGTCCGGGGAAGTGGCAGCCCAGGGCGACTCCTCATGAGTCTGCAGCTGCATTTTTGCCATATCCAC 281
# ||||||||||||||||||||
# IGKV1-6*01 262 TGTCTACAAGATTACAATTACCCTCC ||||||||||||||||||||||||
# KDE GGAGCCCTAGTGGCAGCCCAGGGCGACTCCTC
>IGKV1-6 6/GTCCGGGGA/8 KDE [IGK+]
TGCCGGGCAGTCAGGGCATTAGAAATGATTTAGGCTGGTATCAGCAGAAACCAGGGNAAAGCCCCTAAGCTCCTGATCTATGCTGCATCCAGTTTACAAAGTGGGGTCCCATCAAGGTTCAGCGGCAGTGGATCTGGCACAGTATTTCACTCTCACCATCAGCAGCCTGCAGCCTGAAGATTTTGCAACTTATTACTGTCTACAAGATTACAATTAGTCCGGGGAAGTGGCAGCCCAGGGCGACTCCTCATGAGTCTGCAGCTGCATTTTTGCCATATCCACTATTTGGAGTCTGACCTCCCTAGGAAGCCTCCCTGCTCCCTAGGACAACCTGCTCTGACCTCTGAGGACCTGTCTGTAAACGTCCAGAGAAAAGCATGTGCCTGAAGGGTCNTTGAAGGGA
>TRDV2 2/4/3 TRAJ48 [TRA+D] TODO
>TRDV2*03 2/4/3 TRAJ48*01 [TRA+D]
ACTGGTACAGGAAGACCCAAGGTAACACAATGACTTTCATATACCGAGAAAAGGACATCTATGGCCCTGGTTTCAAAGACAATTTCCAAGGTGACATTGATATTGCAAAGAACCTGGCTGTACTTAAGATACTTGCACCATCAGAGAGAGATGAAGGGTCTTACTACTGTGCCTGTGACAGAGACTAACTTTGGAAATGAGAAATTAACCTTTGGGACTGGAACAAGACTCACCATCATACCCAGTAAGTTCTTCATCCTTGGTCAGGAAATCAGCCTGCATAAGATTCTGGGGAA
>TRGV5*01 5/4/3 TRGJ1*01 [TRG] TODO
>TRGV5*01 (5/4/3 TRGJ1*01, 5/4/0 TRGJ1*02) [TRG]
TTCCGTTCTNCCAACTNCAANGGNNGGTNGTTGGGAATCAGGNACTCAGTNCCAGGNAAAGTATTATACTCATACACCCAGGAGGTGGAGCTGGATATTGATACTACGAAATCTAATTGAAAATGATTCTGGGGTCTATTACTGTGCCACCTGGGCCTTTTATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACACTTGTTGTCACAGGTAAGTATCGGAAGAAA
>TRGV4*02 4/4/4 TRGJ1*01 [TRG] TODO
>TRGV4*02 (4/4/4 TRGJ1*01, 4/4/1 TRGJ1*02, 1/1/1 TRGJ1*02) [TRG]
GGTTTTNTTCGTTGCCNTCCNTTTTTTGNTGGAATCAGGAATCAGCCCAGGGAAAGTATGATACTTACGGAAGCACAAGGTAAGAACTTGAGAATGATACTGCGAAATCTTATTGAAAATGACTCTGGAGTCTATTACTGTGCCACCTGGGAAGGCTATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACACTTGTTGTCACAGGTAAGTATCGGAAGATATTCC
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment