Attention une mise à jour du serveur va être effectuée le lundi 17 mai entre 13h et 13h30. Cette mise à jour va générer une interruption du service de quelques minutes.

Commit 114fdb97 authored by Mathieu Giraud's avatar Mathieu Giraud

tests: extract VDDJ/VDDDJ tests into 0000-nck-TRD+-VDDJ.should-vdj.fa

parent 5d77ba05
######################################
# VDDJ
>TRDV1 2/7/2 TRDD2 0/3/0 TRDD3 3/6/0 TRDJ1 [TRD+]
CAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCTTGGGGAATCTCGATTTCCTACCGTACTGGGGGATCTCGGGACACCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC
>TRDV1 2/0/0 TRDD2 0/1/2 TRDD3 0/11/4 TRDJ1 [TRD]
CAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCTTGGGGAACCTTCCTACGTGGGGGATACGAGGGTtgGGATCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC
# /0 TRDD1 4/ -> 8-0-4 = 4nt, very short
>TRDV1 1/0/0 TRDD1 4/5/2 TRDD3 1/5/0 TRDJ1 [TRD] TODO
nnnCAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCTTGGGGAACGAAAAGGAATGGGGGATACTTCCTACACCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAACnn
>TRDV1 0/0/1 TRDD1 3/9/2 TRDD3 1/6/10 TRDJ1 [TRD]
CAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCTTGGGGAACTAAATTTCGTGATTTGGGGGATACCTTGGGACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC
# /0 TRDD1 4/ -> 8-0-4 = 4nt, very short
>TRDV1 10/8/1 TRDD1 3/3/2 TRDD2 1/21/27 TRDJ1 [TRD] TODO
nnCAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCCTCCCGCAAAATTCATTCCTACTGCCGGGATGCACTTTTCCTTGAACCCGTGTGACTGTGGAACANNNNNN
>TRDV1 4/4/0 TRDD2 2/0/1 TRDD3 1/5/0 TRDJ1 [TRD]
CAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCTTGGGGCaCCCCTTCCTCTGGGGGATACAGGGTACACCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC
>TRDV1 2/4/4 TRDD2 0/5/0 TRDD3 5/9/0 TRDJ1 [TRD]
CAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCTTGGGGAAATGGCCTACAGGAACTGGGGGTCCCTTTGTACACCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC
######################################
# VDDDJ
>TRDV1 0/1/1 TRDD1 2/0/0 TRDD2 5/15/2 TRDD3 6/0/4 TRDJ1 [TRD] TODO
ACAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCTTGGGGAACTTAAATACCTTAGGGATGGTCGAGGATGGGGCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC
>TRDV1 1/0/2 TRDD1 3/8/1 TRDD2 3/12/0 TRDD3 2/0/9 TRDJ1 [TRD] TODO
CAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCTTGGGGAACAATCACCTCTTCTTCCCCACGAAAACATACTGGGGGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC
......@@ -10,45 +10,9 @@ AgcgggtggtgatggcaaagtgccaaggaaagggaaaaaggaagaagagggtttttatactgatgtgtttCattgtgCCT
>TRDV2 0/7/0 TRDD3 [TRD+]
GAAtcGAtAttGCAAAGAACCtGGCtGtACttAAGatACttGCACCAtCAGaGaGaGAtGAAGgGtCttACtACtGtGCCtGtGACACCCCCCtGTACtGGGGGAtACGCACAGtGCtACAAAACCtACAGAGACCtGTACAAAAACtGCAGGGGCAAAAGtGCCATttCCCtGGGAtAtCCtCACCCtGGGTCCCAA
######################################
# VDDJ
>TRDV1 2/7/2 TRDD2 0/3/0 TRDD3 3/6/0 TRDJ1 [TRD+]
CAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCTTGGGGAATCTCGATTTCCTACCGTACTGGGGGATCTCGGGACACCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC
>TRDV1 2/0/0 TRDD2 0/1/2 TRDD3 0/11/4 TRDJ1 [TRD]
CAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCTTGGGGAACCTTCCTACGTGGGGGATACGAGGGTtgGGATCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC
# /0 TRDD1 4/ -> 8-0-4 = 4nt, very short
>TRDV1 1/0/0 TRDD1 4/5/2 TRDD3 1/5/0 TRDJ1 [TRD] TODO
nnnCAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCTTGGGGAACGAAAAGGAATGGGGGATACTTCCTACACCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAACnn
>TRDV1 0/0/1 TRDD1 3/9/2 TRDD3 1/6/10 TRDJ1 [TRD]
CAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCTTGGGGAACTAAATTTCGTGATTTGGGGGATACCTTGGGACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC
# /0 TRDD1 4/ -> 8-0-4 = 4nt, very short
>TRDV1 10/8/1 TRDD1 3/3/2 TRDD2 1/21/27 TRDJ1 [TRD] TODO
nnCAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCCTCCCGCAAAATTCATTCCTACTGCCGGGATGCACTTTTCCTTGAACCCGTGTGACTGTGGAACANNNNNN
>TRDV1 4/4/0 TRDD2 2/0/1 TRDD3 1/5/0 TRDJ1 [TRD]
CAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCTTGGGGCaCCCCTTCCTCTGGGGGATACAGGGTACACCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC
>TRDV1 2/4/4 TRDD2 0/5/0 TRDD3 5/9/0 TRDJ1 [TRD]
CAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCTTGGGGAAATGGCCTACAGGAACTGGGGGTCCCTTTGTACACCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC
######################################
# VDDDJ
>TRDV1 0/1/1 TRDD1 2/0/0 TRDD2 5/15/2 TRDD3 6/0/4 TRDJ1 [TRD] TODO
ACAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCTTGGGGAACTTAAATACCTTAGGGATGGTCGAGGATGGGGCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC
>TRDV1 1/0/2 TRDD1 3/8/1 TRDD2 3/12/0 TRDD3 2/0/9 TRDJ1 [TRD] TODO
CAAAAAGTGGTCGCTATTCTGTCAACTTCAAGAAAGCAGCGAAATCCGTCGCCTTAACCATTTCAGCCTTACAGCTAGAAGATTCAGCAAAGTACTTTTGTGCTCTTGGGGAACAATCACCTCTTCTTCCCCACGAAAACATACTGGGGGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC
############################
# double DD non detecte
# DDJ
>TRDD2*01 0/4/3 TRDD3 0/2/3 TRDJ1*01 [TRD+] TODO
AgcgggtggtgatggcaaagtgccaaggaaagggaaaaaggaagaagagggtttttatactgatgTGTTTCATTGTGCCTTCCTACGTGAGGGGGATACGCCCCGATAAACTCATCTTTGGAAAAGGAACCCGTGTGACTGTGGAAC
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment