Commit 070e6116 authored by Yann Ferret's avatar Yann Ferret Committed by Mathieu Giraud

tests: should-vdj, sequences manually curated

Curated with hard-copy, IMGT-VQUEST and/or IgBlast.
parent 44533929
>IGHV3-11*01_1/CCCCCGAGAGCCGAGGGGGGGAGAGATCCCGGGGGG/6_IGHD6-6*01_1/TCCAGCTCGTCCGGGGG/12_IGHJ4*02__IGH
GGGCTGGAGTGGGTTTCATACATTAGTAGTAGTGGTAGTACCATATACTACGCAGACTCTGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGGGACAACGCCAAGAACTCACTGTATCTGCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGAGGACACGGCCGTGTATTACTGTGCGAGAGCCCCCGAGAGCCGAGGGGGGGAGAGATCCCGGGGGGAGCAGCTCGTCTCCAGCTCGTCCGGGGGACTGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCAGGT
>IGHV3-9*01_11/A/5_IGHD2-2*02_1/GGAATACGATATTTTGACTGGT/8_IGHJ6*03__IGH
GGGGGAGGCTTGGTACAGCCTGGCAGGTCCCTGAGACTCTCCTGTGCAGCCTCTGGATTCACCTTTGATGATTATGCCATGCACTGGGTCCGGCAAGCTCCAGGGAAGGGCCTGGAGTGGGTCTCAGGTATTAGTTGGAATAGTGGTAGCATAGGCTATGCGGACTCTGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGAGACAACGCCAAGAACTCCCTGTATCTGCAAATGAACAGTCTGAGAGCTGAGGACACGGCCTTGTATTACTGAATTGTAGTAGTACCAGCTGCTATACGGAATACGATATTTTGACTGGTTACTACTACTACATGGACGTCTGGGGCAAAGGGACCCTGGTCACCGTCTCCTCAGGT
>TRGV2*01_1/C/0_TRGJ1*02__TRG
GGAAGGCCCCACAGCGTCTTCAGTACTATGACTCCTACAACTCCAAGGTTGTGTTGGAATCAGGAGTCAGTCCAGGGAAGTATTATACTTACGCAAGCACAAGGAACAACTTGAGATTGATACTGCGAAATCTAATTGAAAATGACTCTGGGGTCTATTACTGTGCCACCTGGGACGGCTTATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACAC
>TRGV3*01_0/CC/0_TRGJ1*01__TRG
GGAAGGCCCCACAGCGTCTTCTGTACTATGACGTCTCCACCGCAAGGGATGTGTTGGAATCAGGACTCAGTCCAGGAAAGTATTATACTCATACACCCAGGAGGTGGAGCTGGATATTGAGACTGCAAAATCTAATTGAAAATGATTCTGGGGTCTATTACTGTGCCACCTGGGACAGGCCGAATTATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACAC
>TRGV9*01_8/CTCACGAGGG/3_TRGJP1*01__TRG
CGGCACTGTCAGAAAGGAATCCGGCATTCCGTCAGGCAAATTTGAGGTGGATAGGATACCTGAAACGTCTACATCCACTCTCACCATTCACAATGTAGAGAAACAGGACATAGCTACCTACTACTGTGCCTGTCTCACGAGGGCCACTGGTTGGTTCAAGATATTTGCTGAAGGGACTAAGCTCATAGTAACTTCGCCTGGTAA
>IGKV3-7*04_1/GTGGA/11_KDE__IGK+
CCCAGGCTCCTCATCTATGATGCATCCACCAGGGCCACTAGCATCCCAGCCAGGTTCAGTGGCAGTGGGTCTGGGACAGACTTCACTCTCACCATCAGCAGCCTGCAGCCTGAAGATTTTGCAGTTTATTACTGTCAGCAGGATTATAACTTACCTCGTGGAGGCAGCCCAGGGCGACTCCTCATGAGTCTGCAGCTGCATTTTTGCCATATCCACTATTTGGAGTCTGACCTCCCTAGGAAGCCTCCCTGCTCCCTAGGACAACCTGCTCTGACCTCTGAGG
>TRGV2*01_9/CCCTGG/1_TRGJP1*01__TRG
GGAAGGCCCCACAGCGTCTTCAGTACTATGACTCCTACAACTCCAAGGTTGTGTTGGAATCAGGAGTCAGTCCAGGGAAGTATTATACTTACGCAAGCACAAGGAACAACTTGAGATTGATACTGCGAAATCTAATTGAAAATGACTTTGGGGTCTATTACTGTGCCACCCCCTGGTACCACTGGTTGGTTCAAGATATTTGCTGAAGGGACTAAGCTCATAGTAACTTCGCCTGGTAA
# or TRGJ1*01
>TRGV5*01_0/CAGAGG/7_TRGJ1*02__TRG
GGAAGGCCCCACAGCGTCTTCTGTACTATGACGTCTCCAACTCAAAGGATGTGTTGGAATCAGGACTCAGTCCAGGAAAGTATTATACTCATACACCCAGGAGGTGGAGCTGGATATTGATACTACGAAATCTAATTGAAAATGATTCTGGGGTCTATTACTGTGCCACCTGGGACAGGCAGAGGAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACAC
# or TRDV2*03
>TRDV2*01_0/C/1_TRDD3*01_4/CCGCCT/0_TRAJ29*01__TRA+D
ATACCGAGAAAAGGACATCTATGGCCCTGGTTTCAAAGACAATTTCCAAGGTGACATTGATATTGCAAAGAACCTGGCTGTACTTAAGATACTTGCACCATCAGAGAGAGATGAAGGGTCTTACTACTGTGCCTGTGACACCCCTGGGGGACCGCCTGGAATTCAGGAAACACACCTCTTGTCTTTGGAAAGGGCACAAGACTTTCTGTGATTGCAAGTAAGTGTTTCTAGCCATCCTTGATTTTGATCAGCAATGGCTTCTTCCCTTGAATTATTTTTCAGTGTACCTAGAATGCTTTTGCC
# other designations are possible
>TRDV2*02_0/GGACCCTTTT/0_TRDD3*01__TRD+
ATACCGAGAAAAGGACATCTATGGCCCTGGTTTCAAAGACAATTTCCAAGGTGACATTGATATTGCAAAGAACCTGGCTGTACTTAAGATACTTGCACCATCAGAGAGAGATGAAGGGTCTTACTACTGTGCCTGTGACAGGACCCTTTTACTGGGGGATACGCACAGTGCTACAAAACCTACAGAGACCTGTACAAAAACTGCAGGGGCAAAAGTGCCATTTCCCTGGGATATCCTCACCCTGGGTCCCA
>TRDD2*01_1/AGG/1_TRDD3*01__TRD+
AGCGGGTGGTGATGGCAAAGTGCCAAGGAAAGGGAAAAAGGAAGAAGAGGGTTTTTATACTGATGTGTTTCATTGTGCCTTCCTA
AGG
CTGGGGGATACGCACAGTGCTACAAAACCTACAGAGACCTGTACAAAAACTGCAGGGGCAAAAGTGCCATTTCCCTGGGATATCCTCACCCTGGGTCCCA
>TRGV5*01_5/GGGCCAG/2_TRGJ1*02__TRG
CGTCTTCTGTACTATGACGTCTCCAACTCAAAGGATGTGTTGGAATCAGGACTCAGTCCAGGAAAGTATTATACTCATACACCCAGGAGGTGGAGCTGGATATTGATACTACGAAATCTAATTGAAAATGATTCTGGGGTCTATTACTGTGCCACCTGGGGGGCCAGATTATAAGAAACTCTTTGGCAGTGGAACAACAC
>1/TGAGGCGGAGAGATCGGGGG/5_IGHD2-15*01_1/AACGGTAAGT/5_IGHJ5*02__IGH
GGGGGAGGCTTGGTACAGCCTGGGGGGTCCCTGAGACTCTCCTGTGCAGCCTCTGGATTCACCTTCAGTAGCTACGACATGCACTGGGTCCGCCAAGCTACAGGAAAAGGTCTGGAGTGGGTCTCAGCTATTGGTACTGCTGGTGACACATACTATCCAGGCTCCGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGAGAAAATGCCAAGAACTCCTTGTATCTTCAAATGAACAGCCTGAGAGCCGGGGACACGGCTGTGTATTACTGTGCAAGAGTGAGGCGGAGAGATCGGGGGATTGTAGTGGTGGTAGCTGCTACTCAACGGTAAGTTGGTTCGACCCCTGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCAGGT
# or IGHV3-74*01 (-9)
>IGHV3-74*02_7/CCGCGGT/6_IGHD3-9*01_4/CTTCGAACA/7_IGHJ4*02__IGH
GGAGTCGGGGGGAGGCTTAGTTCAGCCTGGGGGGTCCCTGAGACTCTCCTGTGCAGCCTCTGGATTCACCTTCAGTAGCTACTGGATGCACTGGGTCCGCCAAGCTCCAGGGAAGGGGCTGGTGTGGGTCTCACGTATTAATAGTGATGGGAGTAGCACAAGCTACGCGGACTCCGTGAAGGGCCGATTCACCATCTCCAGAGACAACGCCAAGAACACGCTGTATCTGCAAATGAACAGTCTGAGAGCCGAGGACACGGCTGTGTATTACTGCCGCGGTCGATATTTTGACTGGTTATTACTTCGAACATGACTACTGGGGCCAGGGAACCCTGGTCACCGTCTCCTCAGGT
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment